fbpx

3. Operátor tiskových technologií

Čtyřletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou; absolvent obdrží maturitní vysvědčení.

KKOV: 34-52-L/01 Operátor tiskových technologií.

Charakteristika – ovládání konvenčních tiskových technologií a digitálního  tisku, řízení polygrafické výroby
Praktické dovednosti z ofsetového a produkčního digitálního tisku ofsetových. Seznámení s ostatními tiskovými technikami – flexotisk, hlubotisk, sítotisk. Seznámení s moderními řídícími systémy v polygrafii.Přehled týdenní dotace jednotlivých předmětů najdete zde.
Uplatnění: vedoucí tiskař v ofsetové tiskárně, operátor digitálního tisku.

Bojíte se maturity?
Na naší škole na maturitních oborech získáte po 3 letech výuční list a tím získáte potvrzení o odbornosti. K maturitě pak jdete bez stresu.


Základ:

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven pro výkon náročných činností v oblasti obsluhy tiskových strojů a elektronicky řízených reprodukčních systémů polygrafických pracovišť. Náš student odchází ze školy s komplexní znalostí o polygrafických materiálech, technologii tisku, tiskových strojích a zařízeních. Ovládá nejnovější technologie a stanovuje optimální technologické postupy podle konkrétních výrobních podmínek, kvalifikovaně posuzuje kvalitu polygrafických výrobků a meziproduktů polygrafické výroby. Je schopen provádět cenové kalkulace a orientuje se v oblasti expedice a skladového hospodářství. Je také připraven k vykonávání středních řídících funkcí a k samostatnému řízení malých pracovních týmů a malých provozů. Vědomosti získané v oblasti ekonomiky umožňují absolventovi orientovat se v oblasti používaných ekonomických a obchodních pojmů. Znalosti z oblasti práva a psychologie zase umožňují, aby se student dokázal plynule zapojit do obchodní činnosti polygrafické firmy. Všeobecné vzdělání pak pochopitelně vytváří pro úspěšné absolventy vhodné podmínky pro vstup na vysokou školu.


Uplatnění absolventa: 

Absolvent najde uplatnění v oblasti obsluhy nejmodernějších elektronicky řízených tiskových technologií. Vykonáním maturitní zkoušky získá kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy v rámci daného oboru. Příprava ve studijním oboru tiskař na polygrafických strojích vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve všech firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin veškerými dostupnými tiskovými technikami. Uplatní se i v reklamních agenturách a grafických studiích při definování nejvhodnější tiskové techniky pro daný druh grafického výrobku včetně odborného posouzení jeho kvality. Také se může uplatnit ve vydavatelstvích a nakladatelstvích jako produkční.


Podmínky k přijetí:

Při rozhodování o přijetí hraje roli celkový prospěch za celý osmý a 1. pololetí devátého ročníku základní školy, prospěch za stejné období v předmětech profilových (český jazyk a literatura, angllický jazyk, chemie, výtvarná výchova) a také známka z chování. Dalším kriteriem je výsledek jednotné přijímací zkoušky (testy z češtiny a matematiky).


Školné za pololetí činí 12 500 Kč