Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Nebojte se přijímacích zkoušek.

Přihlášky se podávají do 1.3.2021.

Do čtyřletých oborů přijímáme na základě průměru známek 1. pololetí 8. a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ a podle školního testu, který slouží k ověření znalostí češtiny a předpokladů ke studiu oboru. Pro přijetí do maturitních oborů vyžadujeme průměr do 1,9 a úspěšné složení školního testu. Grafický design i Multimediální grafika jsou bez talentových zkoušek. Navíc na maturitních oborech získáte po 3 letech výuční list a tím získáte potvrzení o odbornosti. K maturitě pak jdete bez stresu.

Do tříletých oborů přijímáme na základě prospěchu ze ZŠ a pohovoru zaměřeného na motivaci a zvládání základních dovedností podle zvoleného oboru, a požadujeme prospěch ze ZŠ – pro obor reprodukční grafik 2,4, pro obory tiskař 2,7 a knihař 2,9.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. Podmínkou je příslušný doklad od pedagogické poradny opatřený souhlasem zákonného zástupce.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. v rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

V případě potřeby můžete konzultovat o možnostech studia a posouzení vhodnosti volby dané specializace se zást. ředitele PhDr. Dudášovou: dudasova@medialnigrafika.cz.

Formulář přihlášky, další dokumenty a podrobný postup a podmínky přijetí najdete zde (začátkem roku 2021).

Pokud chcete přestoupit z jiné školy, napište email na dudasova@medialnigrafika.cz (zást. ředitele PhDr. Dudášová) a domluvíte se na postupu.

S možnosti stravování v blízkém SOU a ubytování pro mimopražské v blízkém DM (10 minut) na Střížkově vás seznámíme při podpisu smlouvy o zajištění studia.
PS Upozornění: podmínky i průběh přijímacího řízení může být změněno zákonem, nebo vyhláškou MŠMT.

Nabízené obory

Nabízíme maturitní i učňovské obory.

Maturitní čtyřleté studium (denní)

Multimediální grafika
34-53-L/01

Grafický design
34-53-L/01