Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Nebojte se přijímacích zkoušek.

Přihlášky se podávají do 1.3.2020.

Do čtyřletých oborů přijímáme na základě průměru známek z konce 8. a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ a nově podle jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitním oborem (čeština + matematika). Pro přijetí do maturitních oborů vyžadujeme průměr do 1,9 a úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky. Grafický design i Multimediální grafika jsou bez talentových zkoušek. Navíc na maturitních oborech získáte po 3 letech výuční list a tím získáte potvrzení o odbornosti. K maturitě pak jdete bez stresu.

Do dvouleté nástavby přijímáme na základě průměru známek z maturitních předmětů z konce 2. a z 1. pololetí 3. ročníku SŠ (ČJ, AJ, M + odborné předměty a OV) a nově podle jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitním oborem (čeština + matematika). Pro přijetí vyžadujeme průměr do 1,9, nesníženou známku z chování na SŠ a úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky a následně předložení výučního listu.

Do tříletých oborů přijímáme na základě prospěchu ze ZŠ a pohovoru zaměřeného na motivaci a zvládání základních dovedností podle zvoleného oboru, a požadujeme prospěch ze ZŠ – pro obor reprodukční grafik 2,4, pro obory tiskař 2,7 a knihař 2,9.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. Podmínkou je příslušný doklad od pedagogické poradny opatřený souhlasem zákonného zástupce.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. v rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

V případě potřeby můžete konzultovat o možnostech studia a posouzení vhodnosti volby dané specializace se zást. ředitele PhDr. Dudášovou: 602 391 649.

Formulář přihlášky, další dokumenty a podrobný postup a podmínky přijetí najdete zde.

Pokud chcete přestoupit z jiné školy, zavolejte 602 391 649 (zást. ředitele PhDr. Dudášová) a domluvíte se na postupu.

S možnosti stravování v blízké SŠ a ubytování pro mimopražské v blízkém DM (10 minut) na Střížkově vás seznámíme při podpisu smlouvy o zajištění studia.

Nabízené obory

Nabízíme maturitní i učňovské obory.

Maturitní čtyřleté studium (denní)

Multimediální grafika
34-53-L/01

Grafický design
34-53-L/01

Operátor tiskových technologií
34-52-L/01