Stipendium

Stipendijní program

Stipendium pro nadané žáky s průměrem

od 1,00 do 1,15

500,00 Kč/měs.

od 1,16 do 1,30

300,00 Kč/měs.

od 1,31 do 1,45

100,00 Kč/měs.

Stipendium pro žáky ze sociálně slabých rodin nebo žáky z rodin, které se přechodně dostaly do finančních potíží

Těmto žákům může být poskytnuto stipendium až do výše pololetního školného za těchto podmínek:

  1. Žák musí dosahovat v průběhu studia výborné studijní výsledky.
  2. Žák nesmí mít neomluvené hodiny, ani kázeňské přestupky.
  3. Každá žádost o poskytnutí stipendia bude projednávána individuálně na základě podkladů vyžádaných vedením školy.

Stipendium bude žákům poskytováno formou podmíněné slevy na školném vždy na začátku šk. roku resp. pololetí.