Stipendium

Stipendijní program

Stipendium pro nadané žáky s průměrem

od 1,00 do 1,10

500,00 Kč/měs.

od 1,11 do 1,20

300,00 Kč/měs.

od 1,21 do 1,40

100,00 Kč/měs.

Stipendium pro žáky ze sociálně slabých rodin nebo žáky z rodin, které se přechodně dostaly do finančních potíží

Těmto žákům může být poskytnuto stipendium až do výše pololetního školného za těchto podmínek:

  1. Žák musí dosahovat v průběhu studia výborné studijní výsledky, nesmí mít neomluvené hodiny, ani kázeňské přestupky.
  2. Předepsané školné a případné další platby musí být zaplaceny v době splatnosti.
  3. Každá žádost o poskytnutí stipendia bude projednávána individuálně na základě podkladů vyžádaných vedením školy. Za poslední pololetí studia na škole se stipendium nevyplácí.
  4. Žák si o stipendium zažádá do 14 dnů od vydání vysvědčení.

Stipendium bude žákům poskytováno formou podmíněné slevy na školném vždy na začátku šk. roku resp. pololetí.