Výuková videa o matematice

Výuková videa o matematice

Zejména pro studenty prvních ročníků jsou postupně doplňována: Khanova škola na Střední škole mediální grafiky a tisku.​

 1. Číselné obory

 2. Dělitelnost přirozených čsel

 3. Rozklad čísla na součin prvočísel

 4. Nejmenší společný násobek (n), největší společný dělitel (D)

 5. Zaokrouhlování

 6. Převod základních jednotek – délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času (1.část)
  Převod základních jednotek – délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času (2.část)

 7. Zlomky – rozšiřování, krácení, smíšené číslo, porovnávání, převod na desetinné čslo a opačně

 8. Převod lomených jednotek – rychlosti, hustoty

 9. Zlomky – sčítání a odčítání

 10. Zlomky – násobení, dělení, složený zlomek

 11. Číselná osa, interval

 12. Operace s intervaly

 13. Absolutní hodnota

 14. Poměr – zápis, čtení, základní tvar poměru, postupný poměr

 15. Poměr – změna v daném poměru (zvětšení, zmenšení), rozdělení v daném poměru

 16. Měřítko mapy

 17. Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

 18. Procenta – základní úlohy

 19. Procenta – jednoduché úlohy

 20. Procenta – složitější úlohy

 21. Druhá a vyšší mocnina, mocnina 0, 1 a záporného čísla
 22. Mocnina čísla 10, mocnina desetinného čísla
 23. Operace s mocninami, mocnina se záporným exponentem
 24. Druhá a vyšší odmocnina, podmínka odmocniny, částečná odmocnina
 25. Operace s odmocninami, odmocnina jako mocnina s racionálním exponentem
 26. Výrazy – konstanta, proměnná, zjednodušení výrazu, hodnota výrazu, počet členů výrazu
 27. Sčítání a odčítání mnohočlenů
 28. Násobení a dělení jednočlenem a mnohočlenem
 29. Rozklad na součin – vytýkání
 30. Rozklad na součin – vzorce
 31. Lomené výrazy a jejich podmínky
 32. Lomené výrazy – sčítání a odčítání
 33. Lomené výrazy – násobení a dělení
 34. Lineární rovnice – představa rovnice a její ekvivalentní úpravy
 35. Lineární rovnice – zkouška a počet řešení
 36. Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
 37. Vyjádření neznámé ze vzorce
 38. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých – dosazovací metoda
 39. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda
 40. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých – zkouška a počet řešení
 41. Slovní úlohy – vedoucí k sestavení lineární rovnice
 42. Slovní úlohy – vedoucí k sestavení soustavy dvou lineárních rovnic
 43. Slovní úlohy – o pohybu
 44. Slovní úlohy – o společné práci
 45. Rovnice s absolutní hodnotou
 1. Kvadratická rovnice – obecný tvar

 2. Kvadratická rovnice – neúplný tvar kvadratické rovnice

 3. Kvadratická rovnice – diskriminant, jeho význam a výpočet

 4. Kvadratická rovnice – výpočet pomocí vzorce

 5. Kvadratická rovnice – normovaný tvar a Vietovy vzorce

 6. Kvadratická rovnice – slovní úlohy

 7. Lineární nerovnice – úpravy a řešení

 8. Lineární nerovnice – počet řešení a zápis výsledku (číselná osa, interval)

 9. Soustava dvou lineárních nerovnic

 10. Nerovnice s neznámou ve jmenovateli

 11. Funkce – soustava souřadnic

 12. Funkce – závislá a nezávislá proměnná, předpis funkce, graf funkce

 13. Funkce – definiční obor a obor hodnot, rostoucí a klesající funkce

 14. Funkce – průsečík grafu s osou x a y

 15. Funkce – funkční hodnota v bodě, bod ležící nebo neležící na grafu

 16. Přímá úměrnost – předpis a graf

 17. Přímá úměrnost – definiční obor a obor hodnot, rostoucí a klesající

 18. Přímá úměrnost – průsečík grafu s osami

 19. Přímá úměrnost – funkční hodnota v bodě, bod ležící nebo neležící na grafu

 20. Přímá úměrnost – předpis funkce ze zadaných bodů

 21. Lineární funkce – předpis a graf

 22. Lineární funkce – definiční obor a obor hodnot, rostoucí a klesající

 23. Lineární funkce – průsečík grafu s osami

 24. Lineární funkce – funkční hodnota v bodě, bod ležící nebo neležící na grafu

 25. Lineární funkce – předpis funkce ze zadaných bodů

 26. Konstantní funkce – předpis a graf

 27. Konstantní funkce – definiční obor a obor hodnot, rostoucí a klesající

 28. Konstantní funkce – průsečík grafu s osami

 29. Konstantní funkce – funkční hodnota v bodě, bod ležící nebo neležící na grafu

 30. Nepřímá úměrnost – předpis a graf

 31. Nepřímá úměrnost – definiční obor a obor hodnot, rostoucí a klesající

 32. Nepřímá úměrnost – průsečík grafu s osami

 33. Nepřímá úměrnost – funkční hodnota v bodě, bod ležící nebo neležící na grafu

 34. Nepřímá úměrnost – předpis funkce ze zadaných bodů

 35. Funkce s absolutní hodnotou – předpis a graf

 36. Funkce s absolutní hodnotou – definiční obor a obor hodnot, rostoucí a klesající

 37. Funkce s absolutní hodnotou – průsečík grafu s osami

 38. Funkce s absolutní hodnotou – funkční hodnota v bodě, bod ležící nebo neležící na grafu

 39. Kvadratická funkce – předpis a graf

 40. Kvadratická funkce – definiční obor a obor hodnot, rostoucí a klesající

 41. Kvadratická funkce – průsečík grafu s osami

 42. Kvadratická funkce – funkční hodnota v bodě, bod ležící nebo neležící na grafu

 43. Kvadratická funkce – souřadnice vrcholu a posunutí grafu

 44. Kvadratická nerovnice

 45. Iracionální rovnice – rovnice s jednou odmocninou, podmínky

 46. Iracionální rovnice – rovnice se dvěma a třemi odmocninami

 47. Trojúhelník – rozdělení trojúhelníků, jejich části a vlastnosti

 48. Trojúhelník – Pythagorova věta

 49. Trojúhelník – obvod a obsah

 50. Trojúhelník – shodnost

 51. Trojúhelník – podobnost

 52. Čtyřúhelník – obecný čtyřúhelník (části a vlastnosti)

 53. Lichoběžník (vlastnosti, obvod a obsah)

 54. Čtverec a obdélník (vlastnosti, obvod a obsah)

 55. Kosočtverec a kosodélník (vlastnosti, obvod a obsah)

 56. Pravidelný mnohoúhelník (obvod a obsah)

 57. Kružnice a kruh – části, vlastnosti, obvod a obsah

 58. Kružnice a kruh – mezikruží

 59. Kružnice a kruh – kruhová výseč

 60. Kružnice a kruh – kruhová úseč

 61. Kružnice a kruh – kruhový oblouk

 1. Stupňová a oblouková míra úhlu (stupně, radiány)

 2. Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku (sin, cos, tg, cotg)

 3. Euklidovy věty

 4. Sinova věta

 5. Kosinova věta

 6. Jednotková kružnice, orientovaný úhel a obecný úhel

 7. Goniometrické funkce obecného úhlu

 8. Graf a vlastnosti goniometrických funkcí

 9. Graf a vlastnosti goniometrických funkcí – sin

 10. Graf a vlastnosti goniometrických funkcí- cos

 11. Graf a vlastnosti goniometrických funkcí – tg, cotg

 12. Goniometrické rovnice

 13. Hranoly (krychle, kvádr) a válec

 14. Jehlan a kužel

 15. Komolá tělesa (jehlan, kužel)

 16. Koule – objem a povrch

 17. Koule – kulová úseč

 18. Koule – kulový vrchlík

 19. Koule – kulová výseč

 20. Koule – kulová vrstva

 21. Koule – kulový pás

 22. Exponenciální funkce – předpis, graf a vlastnosti

 23. Exponenciální funkce – posunutí grafu

 24. Exponenciální funkce – porovnávání předpisů funkce

 25. Exponenciální rovnice – řešení převedením na společný základ

 26. Exponenciální rovnice – řešení substitucí

 27. Logaritmická funkce – předpis, graf a vlastnosti

 28. Logaritmická funkce – posunutí grafu

 29. Logaritmická funkce – porovnávání předpisů funkce

 30. Logaritmická rovnice – řešení podle definice

 31. Logaritmická rovnice – řešení převedením na logaritmus se stejným základem

 32. Logaritmická rovnice – řešení s použitím vět o logaritmech