Projekt OPPA

VYBUDOVÁNÍ LABORATOŘE PRO HODNOCENÍ KVALITY TISKU - CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/00022 38VYBUDOVÁ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je vznik laboratoře pro hodnocení kvality tisku, která bude vybavena plotrem pro tisk rolového i deskového materiálu a řezacím plotrem a dále PC. Nová laboratoř výrazně přispěje k vyšší uplatnitelnosti studentů na trhu práce.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha – pól růstu ČR

eu plus praha

Informace o projektu OPPA – digitální tisk

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti
Evropský sociální fond                                  
CZ.2.17/3.1.00/34060

Základní cíl projektu:
Výukový program Výroba publikací za pomoci digitálního tisku

Projekt probíhal v období 4.2012 až 7.2014.

V rámci projektu byl vyvinut a zaveden nový výukový program s názvem Výroba publikací za pomoci digitálního tisku, který poskytuje žákům školy relevantní souvislosti z oblasti výrobního programu v grafickém průmyslu. Tyto souvislosti jsou žákům předávány jednak formou teoretických přednášek, praktickou formou a formou e-learningu, která je v současné době nepostradatelná. Výuka tak  probíhá interaktivním způsobem a využívá nejmodernější metody, které přispívají k vyšší efektivitě, neboť žáci získané teoretické znalosti aplikují v praktické části výuky. Žáci se tak na nové výuce aktivně podílejí a lépe si nové vědomosti zapamatují a osvojují. Další nespornou výhodou je, že výstupy z nového výukového programu jsou uplatnitelné v praxi, v profesním životě. Žáci tak ví, že se učí věci pro praktické využití a že tyto znalosti jim otevřou dveře při hledání práce v oboru, který vystudovali.

Výuka navíc probíhá pomocí moderních technologií, které byly v souvislosti s projektem pořízeny společně s dalším vybavením nutným pro zavedení a výuku nového programu.

V rámci projektu škola získala produkční digitální tiskový stroj Konica Minolta bizhub C6000, šicí linku Horizon pro vazbu V1 (sešitová vazby – skobičky) a 11 PC vybavených programem Enfocus PitStop 10. Tiskový stroj byl nainstalován v učebně praktické výuky CtP. Zde budou i nové PC se softwarem pro sazbu (Adobe CS5 InDesign, Quark 10) a pro kontrolu tiskových dat (Enfocus PitStop 10). Šicí linka V1 bude instalována ve středisku praktické výuky v knihařské dílně.

 
Co všechno se žáci naučili a další ještě naučí prakticky dělat:
  • příjem a kontrola tiskových dat, oprava chyb,
  • příprava technologie tisku a knihařského zpracování, včetně dokumentace,
  • vyřazení na tiskový arch se specifikou digitálního tisku (včetně vyřazení publikací s vazbou V1 a V2)
  • nastavení a obsluha produkčního tiskového stroje (soft- i hardwarové nastavení, kalibrace barev, příprava a naložení papíru, nastavení soutisku rub/líc, vlastní tisk, odstraňování závad během tisku),
  • výroba publikace s vazbou V1 přímo ve stroji a vně stroje na lince Horizon,
  • výroba publikace s lepenou vazbou V2 na lince Minabinda,
  • balení a expedice, včetně vyhotovení příslušné dokumentace.

Praktické zvládnutí celého procesu přípravy a výroby tiskové publikace dále zlepšuje pozici absolventů školy na pracovním trhu i při případném samostatném podnikání.

Pokračování projektu

Projekt byl z prostředků školy doplněn o další software i hardware a úspěšně jím prošlo už cca 120 osob. V rámci projektu byla vytvořena rozsáhlá učebnice zabývající se přípravou dat, materiály, vlastním tiskem a dokončujícín zpracováním.

Software: Školní licence Adobe CS5 Standard byla upgradována na Adobe CS6 Master Collection. Byla pořízena školní verze Cinema 4D, PitStop Pro11 a vyřazovací program  PLDA.

Hardware: Digitální centrum bylo nasvíceno zářivkami Philips kalibrovanými na denní světlo. Byla pořízena 3D tiskárna, která kromě jiného slouží i na výrobu raznic pro reliéfní ražbu – slepotisk. Pro zlepšení výuky byla pořízena USB kamera s osvětlením pro snímání polygrafických výrobků při výuce a USB mikroskop pro předvádění rastru a vad v tisku.

Ve spolupráci s redakcí Světu tisku vyšel o projektu krátký článek popisující nový výukový program zavedený díky podpoře OPPA a magistrátu hl.m.Prahy.

Projekt má také svou facebookovou stránku.