fbpx

5. Tiskař – pro malý zájem v roce 2024 neotevřeme

tříletý učební obor, zakončený závěrečnou (učňovskou) zkouškou; absolvent obdrží výuční list

Operátor tiskových strojů KKOV: 34-52-H/01


Základ:

Absolvent učebního oboru tiskař na polygrafických strojích je schopen se po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky orientovat v široké oblasti polygrafické výroby. Zná historický i současný vývoj oboru a rozumí plně struktuře polygrafické výroby, dovede odborně posoudit výrobní podklady co do úplnosti a kvality. Dokonale se orientuje ve výrobní dokumentaci a je schopen samostatně postupovat podle technologického postupu. Orientuje se v základních technických a technologických zařízeních polygrafického průmyslu. Má přehled o polygrafických materiálech, zná jejich sortiment, vlastnosti a praktické užití. Umí seřizovat a obsluhovat základní ofsetové stroje a zařízení, včetně jejich odborného ošetřování, údržby a drobných oprav. Na požadované úrovni se také orientuje v příbuzných polygrafických oborech, tj. v oblasti zpracování obrazu a textu a dokončujícího zpracování. Má přehled o ostatních tiskových technikách (flexotisku, hlubotisku a sítotisku). Umí sestavit a zhodnotit technologický postup výroby u konkrétní zakázky, a to ve všech výrobních fázích, včetně spotřeby materiálu. Vzhledem k širokému odbornému základu, vykazuje náš absolvent vysokou míru flexibility.

Přehled týdenní dotace jednotlivých předmětů najdete zde.Podmínky k přijetí:

Do tříletých učebních oborů se konají přijímací pohovory. Při rozhodování o přijetí hraje roli celkový prospěch za celý osmý a 1. pololetí devátého ročníku základní školy a výsledek přijímacího pohovoru. Zde najdete popsané celé přijímací řízení.


Školné za rok činí 34 000 Kč