fbpx

Přijímací řízení – průběh

Jednotná (státní) přijímací zkouška pro maturitní obory probíhá ve dvou termínech: 12. a 16. dubna. Jedná se o testy z češtiny a matematiky ZŠ (info: www.cermat.cz.). Poslali jsme vám na ni pozvánku. Náhradní termín (pro nemocné apod.) bude 11. a 12. května. Zkouška se týká pouze maturitních oborů. Výsledky zkoušky jsou odesílány do Centra pro hodnocení výsledků. Školy obdrží výsledky z Centra do 10 dnů a následně, nejpozději do 2 pracovních dnů je zveřejní škola na svém webu. Dalším kriteriem přijetí budou studijní výsledky z 8. tř. ZŠ a z 1. pololetí 9. tř. ZŠ. (průměr známek). Do učebních oborů se zkoušky nekonají – jediným kriteriem je prospěch na ZŠ.

Podmínky přijetí pro maturitní obory:

Výsledek Jednotné (státní) přijímací zkoušky – bude brán do úvahy s váhou 60%. Studijní prospěch ze ZŠ – s váhou 40% (průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ). Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů o přijetí ke studiu. Zájemci budou vybírání v tomto pořadí do naplnění kapacity příslušných oborů. Do 26.4. budou školám předány výsledky testů zpracované v Centru pro zjišťování výsledků – do 28. dubna škola zveřejní celkové výsledky – pořadí uchazečů na www.medialnigrafika.cz. Do deseti dnů budeme očekávat od přijatých studentů doručení zápisových lístků. Následně vyzveme studenty a jejich zákonné zástupce k podepsání smlouvy o zajištění studia.

Podmínky přijetí na učební obory:

Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ., zkoušky se nekonají.  Přijímací řízení pro 1. kolo proběhne: 22. 4. 2018 pro tříleté a čtyřleté obory a pro nástavbové studium. V tento den pověsíme na náš web seznam evidenčních čísel přijatých studentů tříletých oborů. Do deseti dnů budeme očekávat doručení zápisových lístků. Následně vyzveme studenty a jejich zákonné zástupce k podepsání smlouvy o zajištění studia.

Zápisový lístek obdržíte v ZŠ, starší uchazeči si jej mohou vyzvednout na příslušném krajském úřadě dle místa trvalého bydliště (V Praze odbor školství na Magistrátu). Měl by být potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který lístek vydal. Pro Prahu najdete info zde: http://skoly.praha-mesto.cz/79095_Postup-vpripade-zadosti-o-vydani- zapisoveho-listku-na-MHMP. Zápisové lístky potvrzujeme zákonnému zástupci neplnoletého uchazeče nebo plnoletému uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí. Pokud v této lhůtě nebudete mít od nás potvrzený Zápisový lístek, vzdáváte se tímto práva přijetí na naší školu.

2. kolo přijímacího řízení bude (při nenaplnění kapacit školy) vyhlášeno 28.4. 2017. Ve druhém kole se už nekonají testy, vybíráme podle prospěchu ze ZŠ.